Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben personeel en ouders de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken in en rond de school. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. Ouders die zich verkiesbaar stellen voor de MR moeten de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren.