Missie en visie

De Schutkampen is een Kindcentrum met een open christelijke identiteit; iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. De christelijke normen en waarden geven ons richting in ons handelen, waarbij we ervoor gaan om de basis te leggen voor een leven lang leren! Om gezamenlijk voor deze uitdaging te gaan hebben we afgesproken welke kernwaarden en uitgangspunten er op ons Kindcentrum centraal staan. 

Naoberschap: Wij vieren het leven, samen met jou! 
Kwaliteit: Goed onderwijs en goede opvang, in een rijke leeromgeving. 
Betrokkenheid & verantwoordelijkheid: We gaan voor ontwikkeling in samenhang. 

We leggen graag per speerpunt uit wat dat betekent voor ons onderwijs en onze opvang. 

Naoberschap: Wij vieren het leven, samen met jou! 
Ons kindcentrum is meer dan onderwijs en opvang. Het is een thuis voor alle betrokkenen, zowel voor alle kinderen als ook medewerkers en ouders. We willen graag een plek zijn waarin iedereen zich gezien voelt, waar ruimte is om zorgen te delen en mooie momenten worden gevierd. Door oog te hebben en te zorgen voor elkaar, bouwen we samen aan een omgeving waarin eenieder zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen.  
Onze betrokken benadering gaat niet alleen over de ontwikkeling van kinderen, maar ook over verbinding tussen mensen. Daarom vinden we het onder andere belangrijk om samen te werken aan een positieve groepsvorming en een goede samenwerking met ouders. We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een laagdrempelig contact om samenwerking in het belang van de kinderen mogelijk te maken.  
Vanuit onze Christelijke identiteit geloven wij in de kracht van 'liefdevol omzien naar een ander’ als fundament van onze gemeenschap. Wij willen de kinderen graag meegeven dat we aan een mooie wereld werken voor ons allemaal, als we bereid zijn om goed te leren luisteren naar elkaar, op te komen voor elkaar en als we de kracht zien van verschillend zijn.   

Kwaliteit: Goed onderwijs en goede opvang in een rijke leeromgeving  
Ontwikkelen
We geloven in de kracht van een rijke leeromgeving; een omgeving die de nieuwsgierigheid aanwakkert en waar veel nieuws te zien en te leren is. Een rijk aanbod is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van onderdelen waarbij 'ervaring opdoen' een grote rol speelt, zoals vloeiend lezen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, schrijven van teksten, woordenschat, spreken en gesprekken voeren. Het (voor)lezen van goede boeken met rijke taal staat daarom centraal. We willen een Kindcentrum zijn waar alle kinderen veelvuldig lezen en/of voorgelezen worden, teksten schrijven, praten over interessante thema's en gemotiveerd zijn om meer te lezen. We weten dat dit de ontwikkeling enorm ten goede komt, waar de kinderen nu en in hun latere leven veel profijt van zullen hebben.   
Leren (onderwijs) 
Naast de onderdelen waar ervaring een grote rol speelt, zijn er ook leerprocessen waarbij expliciete instructie een belangrijke rol speelt. Dit zijn bijvoorbeeld rekenen, spelling en grammatica, motorisch schrijven, ontluikende geletterdheid bij de jongste kinderen en het aanvankelijk leesproces in groep 3. Bij deze processen gaan wij voor de hoogste kwaliteit door gebruik te maken van goede methodes en het expliciete directe instructiemodel. In dit model zorgen leerkrachten eerst voor kennisoverdracht, voordat er aan vaardigheden gewerkt wordt. Met het gebruik van dit model hebben we heldere en hoge verwachtingen van de leerlingen, sluiten we aan op aanwezige kennis, besteden we veel aandacht aan interactie en richten we ons op het controleren van begrip tijdens de instructie.   
Volgen  
Om te kunnen meten in hoeverre onze kinderen baat hebben bij wat wij aanbieden, doen wij gerichte observaties, controleren we voortdurend of er begrip is tijdens de instructie en nemen we toetsen af. Met de data die we hiermee verzamelen stemmen we ons onderwijs nog beter af op wat onze leerlingen nodig hebben. We houden ouders regelmatig op de hoogte van onze bevindingen en zoeken de samenwerking met ouders om zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling.  
Vakmanschap  
Onze medewerkers zijn vakmensen, ze zijn goed in wat ze doen. Ze scholen en verdiepen zich voortdurend om zich te blijven verbeteren en ontwikkelen op deze gebieden. Op deze manier gaan we voor het beste onderwijs en de beste opvang voor de kinderen en hiermee voor gelijke kansen in de maatschappij en in hun verdere leven!  

Betrokkenheid & verantwoordelijkheid: We gaan voor ontwikkeling in samenhang. 
We weten dat een grote betrokkenheid van kinderen het leerrendement vergroot. Door nieuwe onderwerpen in samenhang en binnen de context van een thema aan te bieden, leren kinderen meer. Ze kunnen hierdoor namelijk nieuwe kennis verbinden aan hetgeen ze al weten. Het werken met een interessant thema uit de wereldoriëntatiemethode vormt daarom de spil van ons aanbod. Binnen elk thema komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen en worden de lessen betekenisvol ingericht. In de klas of op de groep komen thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee samen. Dat versterkt hun betrokkenheid bij het onderwerp, hun motivatie, de vaardigheden om te kunnen samenwerken en ook het groepsklimaat in het algemeen.   
Om voor kwalitatief goed onderwijs in thema’s te kunnen zorgen, verdiepen onze leerkrachten zich continu in de leerlijnen en doelen. Daarnaast streven we ernaar om ook eigenaarschap over het leerproces bij kinderen te bevorderen. Kinderen worden aangemoedigd om kritisch te denken, initiatief te tonen, te reflecteren en hiermee verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. We gaan minstens twee keer per schooljaar met ouders én kinderen om de tafel om samen te kijken waar de ontwikkeling al goed gaat en waar er aandacht nodig is.   
De verantwoordelijkheid richt zich niet alleen op het leerproces van de kinderen, maar ook op de zorg voor de wereld om ons heen. Verantwoordelijk zijn voor de wereld om ons heen betekent dat we begrijpen hoe onze acties mens, dier en natuur kunnen beïnvloeden. In ons hele kindcentrum reflecteren we en leren we goede dingen te doen die de wereld mooi maken. Dat is waar we elke dag voor gaan!